ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

I. ÁSZF CÉLJA, BEVEZETÉS

A jelen ÁSZF célja, hogy a BEAUTY DE LUXE ONLINE ÁRUHÁZ-ban (www.beautydeluxe.hu)történő vásárlásra vonatkozó rendelkezéseket meghatározza. A BEAUTY DE LUXE ONLINE ÁRUHÁZ-at – a továbbiakban: ONLINE ÁRUHÁZ) – Fekete Dóra egyéni vállalkozó – a továbbiakban Fekete Dóra – (székhelye: 9400 Sopron, Bécsi út 36. 1/6 ajtó; nyilvántartási száma: 51181273; adószáma: 68073116-1-28; statisztikai számjele: 68073116-4791-231-01; vevőszolgálati telefonszáma: 00 36 20 243 2040; e-mail címe: shop@beautydeluxe.hu) üzemelteti. 

A jelen ÁSZF 2017.04.01. napján lép hatályba határozatlan időtartammal, és a szerződő felek részéről a hatályba lépés napján, továbbá az azt követően megkötött adásvételi jogügyletekre alkalmazható. 

Jelen blanketta szerződés a Fekete Dóra egyéni vállalkozó (továbbiakban: Eladó) által forgalmazott kozmetikai, illetve szépségápolási  termékek,  illatszer,  bőráru, smink eszközök, diffúzorok, párologtatók, illóolajok és illóolaj- keverékek tőle egyszeri alkalommal vagy visszatérően megvásárló jogalany közötti adásvételi jogviszony általános feltételeit rendezi. 

A jelen ÁSZF-et Eladó bármikor, a vele szerződést kötő fél (továbbiakban: Vevő) hozzájárulása nélkül jogosult egyoldalúan, a jövőre vonatkozóan módosítani. Az ÁSZF módosításról Eladó a weboldalon keresztül értesíti a Vásárlót. 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) mindenkori rendelkezései, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. 

A Vevő az ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott valamennyi rendelés megerősítésekor a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti. 

A megrendelés kizárólag az ONLINE ÁRUHÁZ-ban leadott megrendelés útján lehetséges. Eladó nem fogad el, és a jelen ÁSZF nem terjed ki a telefonon, telefaxon, postai úton levélben, e-mailen, személyesen, vagy egyéb, az ONLINE ÁRUHÁZ-ban történő megrendeléstől eltérő módon leadott megrendelésre. 

Nem áll Eladó rendelkezésére a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex. 

 

II. FOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Eladó: Fekete Dóra egyéni vállalkozó 
Vevő / Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, továbbá a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró – természetes, vagy jogi – személy, aki (amely) az Eladó termékét a honlap igénybevételével online megvásárolja 

Egyedi adásvételi szerződés: az Eladó és a Vevő között a termékrendelés véglegesítése következtében, az eladói visszaigazolás megküldése mellett, magyar nyelven létrejövő, írásba foglaltnak minősülő jogügylet, amelynek a mindenkor hatályos ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezi 

Szolgáltatás: az Eladó weboldalán aktuálisan megrendelhető késztermékek eladói tulajdonjogának a Vevő részére – a vételár maradéktalan teljesítése ellenében – történő átruházása, továbbá az áru csomagolása és kiszállítása 

Termék: az Eladó részéről forgalmazott, a honlapon adásvételi ajánlattételre felhívással közölt árucikk 

Vételár: a megkötésre került Egyedi adásvételi szerződés alapján Eladó által nyújtandó Szolgáltatás ellenértéke 

Web-iroda: a honlapon a Vevő számára fenntartott, a személyéhez kapcsolódó szállítási címet, legutóbbi megrendeléseket, aktuális törzsvásárlói kedvezményeket, valamint ajánlásokat rögzítő felhasználói felület 

Járulékos szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amely távollevők között vagy üzlethelyiségen kívül kötött szerződéshez kapcsolódó egyéb termék értékesítésére, vagy szolgáltatás nyújtására irányul, amelyet a vállalkozás vagy a vállalkozással kötött megállapodás alapján harmadik személy nyújt. 

Jótállás: a Polgári Törvénykönyv szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz 

Termék: ingó dolog, kivéve a végrehajtási eljárás vagy más hatósági intézkedés folytán eladott dolog 

Eladó a megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor fogadja el, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért Eladót felelősség nem terheli. 

Az Eladó nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen kárért, így az ott fellelhető bármilyen tippet, ötletet, elgondolást, javaslatot bárki csak a saját kockázatára alkalmazhatja. Az Eladót egyáltalán nem terheli felelősség a honlapra történő bejelentkezéshez szükséges felhasználói név és jelszó elfelejtéséből, elvesztéséből fakadó hátrányok (pl. a törzsvásárlói kedvezmények érvényesíthetetlensége) tekintetében. Amennyiben az eladói szolgáltatáshoz való hozzáférés akadályának vagy megszűnésének oka a Vevő érdekkörében merül fel, az Eladónak nem kötelessége új felhasználói felületet, nevet, illetve jelszót biztosítani a Vevő részére. Az Eladó nem tartozik felelősséggel továbbá azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a honlap vagy a pénzintézeti weboldal használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki általi illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, továbbá amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. 

1. A termékek ára

A termékek aktuális kiskereskedelmi árát a weboldalon található érvényes termékkatalógus tartalmazza. Az árak forintban értendők, és tartalmazzák az ÁFA-t. Az online áruházba történő belépést követően a felhasználók a rájuk vonatkozó aktuális kiskereskedelmi árat látják. Abban az esetben, ha egy felhasználó egyéni állandó kedvezménnyel rendelkezik, a bejelentkezést követően ez is jelentkezik az árban, azaz a kedvezményre jogosult Vásárló a kedvezményes árat látja. 

A terméknél feltüntetett ár nem tartalmazza a szállítási költséget. Legalább 40.000 Ft feletti egyösszegű rendelés esetén a szállítási költséget Eladó nem számolja fel. A megrendelés átvételekor fizetendő összeg minden esetben megegyezik a kosár végösszegével. A kosár végösszege tartalmazza a szállítási költséget is. 

Eladó az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közzétett árak változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális, adott regisztrált felhasználóra vonatkozó árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. 

Amennyiben Eladó a tőle elvárható gondos eljárás ellenére is hibás vételárat tüntet fel, különösen, ha az nyilvánvalóan téves (pl.: a termék általánosan elfogadott piaci ártól nagymértékben eltérő ár, vagy egy esetleges rendszerhiba miatt nyilvánvalóan téves összeg kerül feltüntetésre), akkor Eladó nem köteles a terméket a hibásan megjelölt áron értékesíteni. Ebben az esetben Eladó felajánlja a tényleges áron történő értékesítést és amennyiben Vevő azt nem fogadja el, a megrendelés törlésével elállhat a vásárlástól. 

2. Fizetés módja

Megrendeléskor a Vevő fizetési módot választhat. A Vevő a megrendelt termékek vételárát utánvétes fizetéssel a termék átvételekor készpénzben köteles kifizetni, vagy banki átutalással. 

Utánvétes fizetés a termék átvételekor 
Amennyiben a Vevő által megadott szállítási címről átvétel nélkül visszaküldésre kerül a csomag, a továbbiakban arra kizárólag az összes költség előre történő megfizetésével fogadjuk el a megrendelést. Postafiók címre nem áll módunkban utánvétes küldeményt küldeni. 

Eladó fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy az utánvétes megrendelést üzleti kockázat függvényében visszautasítsa, és előre fizetést kérjen banki átutalás formájában. Erről a Vevő értesítést kap. 

Banki átutalás 
Átutalással történő fizetés esetén a Vevő a termék megrendelésével egyidejűen előre utalást, azaz a kiszállítást megelőző utalást teljesít, és köteles a megrendelt termékek vételárát és a szállítási költséget az alább meghatározott számlaszámra történő átutalással teljesíteni. 

A vételár teljes kifizetéséig Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre. 

Eladó Erste Banknál vezetett számlájának adatai: 
Számlaszám: 11600006-00000000-78914533 
Nemzetközi számlaszám: HU2911600006-00000000-78914533 

Előre utalással történő vásárlás esetén a Vevő a vételárat előre átutalja az Eladó Erste Banknál vezetett, fenn megjelölt számú pénzintézeti számlájára. 

Az Eladó kizárólag azon a napon kezdi meg a termék megküldését a Vevő részére, amelyiken a hiánytalanul átutalt vételár közép-európai idő szerint 14:00 órával bezárólag az Eladó fenn megjelölt bankszámláján jóváírásra került. 

A Vevő tudomásul veszi, hogy a pénzintézeti átutalás jóváírásának időtartamát az Eladónak nem áll módjában befolyásolni, ennél fogva az Eladót az esetleges átutalási késedelemből fakadóan felelősség vagy helytállási kötelezettség egyáltalán nem terheli. 

3. Visszaigazolás

Eladó a Vevő részére a megrendelést elektronikus úton, a Vevő által a regisztrációkor megadott e-mailre küldött e-mailben visszaigazolja. Amennyiben a visszaigazolás a Vevő megrendelésétől számított 2 (két) munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő adásvételi kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Eladó a megrendelés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. A szerződés a visszaigazolás Vevő részére történő megérkezésével jön létre. 

A Vevő részére a visszaigazolás akkor tekintendő megérkezettnek, amikor a visszaigazolást tartalmazó e-mail a Vevő számára hozzáférhetővé válik. A szerződés létrejöttével Eladó köteles a termékek eladására és kiszállítására, és Vevő köteles a termékek megvételére és vételárának a megfizetésére. 

 

III. A VÁSÁRLÁS MENETE

 

1. Megrendelhető termékek

Eladó a fenti weboldalon megtalálható, internetes katalógusában teszi közzé a Vevők által megrendelhető termékeit. A termékek minden regisztrált vásárló számára elérhetőek. 

2. Megrendelés folyamata

A honlap online lehetőséget biztosít a Vevőknek a honlapon bemutatott termékek megvásárlására. A honlapon a Vevő menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg. A kategória nevére kattintva a benne szerelő termékek listája látható. Ha az adott kategóriában lévő összes termék nem fér ki egy oldalra, akkor a termékek felett és alatt lévő számok segítségével lehet lapozni. A termék listáról a részletes termék oldal a termék nevére klikkelve érhető el, itt tájékozódhat a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról. 

Az Akciós termékek kategóriában az áruházban kapható összes akciós termék megtalálható. Az Újdonságok menüpontban találhatók a honlap kínálatában újonnan megjelenő termékek. 

A honlapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan, listaszerűen jelennek meg. 

A választott termék a Kosárba vagy Előrendelés gomb segítségével helyezhető a kosárba. A Vevő a kosár tartalmát a Kosár menüpont segítségével ellenőrizheti. A Megtekintés menügomb megnyomása után módosíthatja azt, hogy a kosárba tett termékből milyen mennyiséget kíván rendelni, illetve törölheti az adott tételt. A Vevő a Kifizetés gombra klikkelve folytathatja a megrendelési folyamatot. 

A Pénztárban lehetőség van regisztráció nélküli termékmegtekintésre valamint regisztrációs vásárlásra, vagy regisztrációra, illetve a már korábban regisztrált vásárlóknak a belépésre. 

Vásárlás esetén az alábbi adatokat kell a Vevőnek megadnia: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, valamint ha ettől eltérő a szállítási cím. Regisztrációhoz az előbbi adatokon felül egy jelszó megadása is szükséges. A sikeres regisztrációról a Vevő e-mailben és a honlapon tájékozódhat. 

A Vevő a regisztrációjának törlését e-mailben kérheti az Eladótól, ez esetben új vásárláshoz újra kell regisztrálnia. A hozzáférési adatok titokban tartásáért a Vevő felelős. A Vevő felelős az adatai frissítéséért, valamint köteles a Eladónak bejelenteni, ha tudomására jutott, hogy az adataival harmadik fél visszaélt. 

Elfelejtett jelszó esetén a honlapon új jelszó kérhető a regisztrált e-mail címre. Amennyiben a Vevő korábban regisztrált a honlapon, a megrendelési folyamat az e-mail címének és jelszavának megadásával folytatható. 

A megrendelés következő lépéseként a Vevőnek ki kell választania a számára megfelelő szállítási módot, majd a fizetési módot. Ezt követően a Rendelés összesítése címszó alatt ellenőrizheti a minden korábban megadott adatát, és a megrendelni kívánt termékeket, azok mennyiségét. Ha mindent megfelelőnek talál, akkor a Megrendelés véglegesítése előtt el kell fogadni Vásárlási feltételeket és a fizetési kötelezettséget a négyzetbe való klikkeléssel. 

Ezután a Megrendelés gomb segítségével véglegesítheti rendelését. Erről a honlapon, illetve e-mailben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (a visszaigazoló e-mailben) észlel hibás adatot, azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni azt az Eladó felé. 

 

IV. A TERMÉKEK ÁTADÁSA-ÁTVÉTELE, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

 

1. Szállítási idő

Az Eladó által vállalt szállítási határidő a megrendelés visszaigazolásától, azaz a szerződés létrejöttétől számított átlagosan 2-10 munkanap. 

A termékek kiszállításáról, továbbá Eladó és a futárszolgálat között létrejött szerződésről a “Szállítás” menüpont alatt tájékozódhat. 
Ha Eladónak a meghatározott termék nem áll rendelkezésére raktáron, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a Vevőt haladéktalanul tájékoztatni és egyeztetni a rendelés további menetét. 

2. Szállítás

A szállítási díj 1390 Ft, plusz kezelési költség 550 Ft a választott fizetési módtól függően.

40.000 Ft felett ingyenes szállítás.

A Vevő kizárólag a futárszolgálattal történő kiszállítást választhatja a megrendeléskor. 

A futárszolgálattal történő kiszállítás a Vevő által a megrendeléskor meghatározott szállítási címre történik. Vevő köteles gondoskodni arról, hogy az általa megadott szállítási címen a kiszállítás időpontjában tartózkodjon olyan személy, aki a megrendelt termékek átvételére jogosult. Amennyiben Vevő ezt nem biztosítja, minden ebből eredő kárért és költségért Vevő felelős. 

A felmerülő csomagolási és szállítási költségek a Vevőt terhelik, amelynek összege Magyarországon egységáras, azonban a mindenkor piaci árváltozás függvényében, valamint esetlegesen más szállítóval történő szállítás esetében változhat. 

Külföldre történő szállítás esetében a szállítás költsége számtalan tényezőtől függ, ezért eseti alapon kerül meghatározásra. Külföldre történő szállítás esetén a szállítási költséggel kapcsolatosan Vevő tájékoztatást Eladó fenn megadott e-mail címén kérhet. 

Szállítási költségen minden olyan költség értendő, amely az Eladó székhelye / telephelye / fióktelepe és a Vevő által megadott szállítási cím közötti kiszállítás kapcsán felmerül (pl. ha szükséges a szállítási címre behajtási engedély kiváltása, akkor annak költsége is). 

Házhozszállítás 
A megrendelt termék(ek)szállítása a GLS Futárszolgálattal történik. Eladó az áru házhoz szállításán a Vevő által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti. A szállítás költségeit a Vevő köteles Eladó részére megfizetni a vételár megfizetésével együtt. 

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél, ezután a Vevő az Eladónál újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vevő a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült valamennyi szállítási költség (kiszállítás és visszaszállítás költségeinek) megtérítése után történik. 

Ha a megrendelés bruttó értéke meghaladja az ONLINE ÁRUHÁZ-ban közölt aktuális értéket, akkor a szállítás díjmentes. Ez a díjmentesség jelenleg bruttó 40.000,- (negyvenezer) Ft összeg feletti rendelés esetén irányadó. A díjmentes szállítás csak egy, a Vevő által a megrendeléskor megadott szállítási címre vonatkozik. Amennyiben a Vevő több szállítási címet határoz meg, akkor a díjmentes szállítással történő rendelés leadása esetén a díjmentes szállítás csak egy magyarországi szállítási címre vonatkozik. 

3. A Termékek ellenőrzése

A Vevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag tartalmát (a termékeket) fajta és mennyiség szerint tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet aláírni. Ezt követően a termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos hiányosságokra vonatkozó panaszt Eladó nem fogad el. A termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos panasz esetén a Vevő a panaszt a GLS Futárszolgálat formanyomtatványán teheti meg. A GLS Futárszolgálat a formanyomtatványt továbbítja Eladó részére. Amennyiben a Vevő a kiszállításkor nem él a termékek fajtájával vagy mennyiségével kapcsolatos kifogással, a későbbiekben ilyen kifogással nem élhet. A termékek fajtájával és mennyiségével kapcsolatos kifogás kizárólag abban az esetben elfogadható, ha a kiszállított termékek fajtája és mennyisége eltér a Vevő által leadott, és a Eladó által visszaigazolt termékek fajtájától és/vagy mennyiségétől. 

A Vevő a termékek átvételét követően ésszerű időn belül köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásairól Eladót írásban haladéktalanul értesíteni. 

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy a Vevő érdekében eljáró személyrészére történő átadásával száll át a Vevőre. 

 

V. ELÁLLÁS

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a megrendelt terméknek a szállítással megbízott futárszolgálat részére történő átadását megelőzően a megrendeléstől elállni. Ezt az igényét elektronikus úton, írásban jogosult jelezni az Eladó I. pontban szereplő e-mail címén. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli, és nem köteles a megrendelt termékek vételárának a fizetésére. 

Ha Eladó részéről megtörtént a megrendelt termék(ek) futárszolgálat részére történő átadása, a Vásárló az elállási jogát termék adásvételére irányuló szerződés esetén 

aa) a terméknek, 
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek, 
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak, 
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, 

a Vevő vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül írásban, Eladónak címzett nyilatkozatban gyakorolhatja. Az elállást a Vevőnek nem kell indokolnia. Az elállásról szóló nyilatkozatot a Vásárló elküldheti e-mailen, postai úton vagy futárral. 

Ha Eladó részéről megtörtént a megrendelt termék(ek) futárszolgálat részére történő átadása, illetve a termék(ek) Vevő részére történő kiszállítása, elállásra a Vevő kizárólag abban az esetben jogosult, ha a termék(eke)t nem bontotta fel és nem használta. A termékek zárt csomagolású termékek, amelyek egészségvédelmi és higiéniás okokból a felbontást követően nem küldhetők vissza. 

A Vevő az elállás jogát a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. 

A Kormányrendelet 2. számú mellékeltében található nyilatkozat-minta az alábbi: 

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta 
(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa el Eladó részére) 
Címzett: 
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbitermék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………… 
A Vevő(k) neve: ……………………………… 
A Vevő(k) címe: ……………………………… 
A Vevő(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) 

Kelt: ……………………………… 

Az elállás joga határidőben érvényesített akkor is, ha a Vevő a nyilatkozatát a meghatározott határidő lejárta előtt elküldi. A Vevőt terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogával határidőn belül élt. 

Elállás esetén a Vevő öteles azon terméke(ke)t, amelyekre vonatkozóan a szerződéstől elállt, haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni Eladó mindenkori székhelyére. A termék(ek) visszaküldésének költsége a Vevőt terheli. Portósan feladott küldeményt Eladó nem köteles átvenni; amennyiben átveszi, jogosult a Vevő részére visszatérítendő összegből levonni a termék(ek) visszaküldésével kapcsolatosan általa kifizetett összeget. A terméke(ke)t postai úton nem lehet visszaküldeni, kizárólag futárszolgálat útján lehet Eladó mindenkori székhelyére visszajuttatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Vevő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. 

Az elállási jog gyakorlása esetén Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vevő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Eladó kizárólag abban az esetben köteles a kifizetett vételár teljes összegének a visszatérítésére, amennyiben a Vevő bontatlan és újra értékesítésre alkalmas, meg nem rongált csomagolású terméke(ke)t küld vissza Eladó részére. 

Eladó a Vevőnek visszajáró összeget a Vásárló által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A Vevő kifejezett beleegyezése alapján Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Amennyiben azonban a Vevő kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. 

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén Eladó mindaddig visszatarthatja a Vevőnek visszajáró összeget, amíg a Vevő a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg Eladót a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. 

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a Vevő nem gyakorolhatja elállási jogát a Kormányrendelet 29. §-ában meghatározott esetekben. A Kormányrendelet 29.§-át a jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

VI. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

A tájékoztatást a Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt mintatájékoztató alapján adjuk meg. 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató 

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön Eladó hibás teljesítése esetén Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Eladó adott okot. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Ön Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania. 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: 
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy 
a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Hibás teljesítés esetén a Polgári Törvénykönyv alapján Eladó jótállásra köteles. 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
Jótállás alapján a jogosult igényelheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést. A jogosult számára az igényérvényesítésre nyitva álló határidő a terméknek fogyasztó részére történő átadásától számított egy év. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Mentesül a kötelezett, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállás a jogosultnak a jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti. 

Mikor mentesül Eladó a jótállási kötelezettsége alól? 
Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. 

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

 

VII. FELELŐSSÉG

Eladó nem felelős semmilyen kárért vagy költségért, amely az ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való csatlakozás miatt következett be. A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős az ONLINE ÁRUHÁZ-hoz való kapcsolódásáért és Eladó weboldalán történő vásárlásért. 

Eladó nem felelős semmilyen kárért, amelyet a Vevő egyéni érzékenysége vagy allergiája okozott a termék használatakor vagy azt követően. A termékek a használati útmutatóban foglaltak betartásával, a szavatossági idő lejártáig használhatóak. 

 

VIII. PANASZKEZELÉS MÓDJA, FOGYASZTÓVÉDELEM

Eladó betartja a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi rendelkezéseket, különösen, de nem kizárólag a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseit. 

Fogyasztóvédelmi panaszokat vagy kifogásokat Eladó Vevőszolgálatának alábbi elérhetőségein lehet jelezni írásban vagy telefonon keresztül: 

Postacím: 9400 Sopron, Bécsi út 36. , 1.emelet, 6.ajtó; 
Vevőszolgálati telefonszám: 00 36 20 243 2040; 
E-mail cím: shop@beautydeluxe.hu

A jogszabályi előírásoknak megfelelően Eladó az írásbeli panaszokra 30 (harminc) napon belül válaszol; elutasító válasz esetén válaszát indokolja és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott ideig megőrzi. 

A panasz elutasítása esetén Eladó írásban tájékoztatja a Fogyasztót arról is, hogy panaszával melyik hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás kiterjed továbbá az illetékes hatóság, illetve a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyére, telefonos és internetes elérhetőségére, valamint levelezési címére. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy Eladó a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást. 

A területileg illetékes fogyasztóvédelmi felügyelőség: Budapest Főváros Kormányhivatalának Műszaki, Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály (1052 Budapest, Városház u. 7.). 

A Budapesti Békéltető Testület elérhetősége: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. emelet 310.; levelezési címe: 1253 Budapest, Pf. 10.; e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu; telefonszáma: 06 1 488 31 31. 

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a Vevőszolgálaton vásárlók könyve van arra az esetre, ha a Vásárló írásban, a Vevőszolgálaton kívánja megtenni a panaszt. 

 

IX. ADATVÉDELEM

Eladó adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-117911/2017. 

A Vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció, továbbá a vásárlás során megadott (személyes) adatait Eladó, valamint az Eladónak a jelen fejezetben meghatározott tevékenységek ellátására megbízott üzleti partnerei (pl. futárszolgálat) a megrendelés teljesítésére, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja. A reklámküldés nem csak Eladó reklámjainak elküldését jelenti, hanem más, Eladóval kapcsolatban álló cég reklámjainak elküldését is. 

Eladó a számítógépes rendszereiben elektronikusan tárolt (személyes) adatokat bizalmasan kezeli, a(z) (személyes) adatokat illetéktelen harmadik személy(ek)nek nem adja ki, illetéktelen harmadik személy(ek) részére nem teszi hozzáférhetővé.  Nem minősül illetéktelen harmadik személy részére történő adattovábbításnak a(z) (személyes) adatoknak a Eladó tulajdonában álló vagy a Eladóhoz köthető gazdasági társaság(ok) vagy egyéb szervezet(ek) részére történő adattovábbítás, valamint a Eladó üzleti partnerei részére történő adattovábbítás olyan esetekben, amikor az üzleti partner terméke és/vagy szolgáltatása kapcsolódik az Eladó által forgalmazott termékekhez. 

A Vevő a regisztrációval hozzájárul ahhoz is, hogy a(z) (személyes) adatok belföldön és külföldön a fenti említett célokkal összefüggésben továbbításra kerüljenek a Eladóhoz köthető gazdasági társaság(ok) vagy egyéb szervezet(ek) részére, továbbá azon gazdasági társaság(ok) vagy egyéb szervezet(ek) részére, amely(ek)ben Eladó üzletrésszel, részvénnyel, vagy egyéb, tulajdoni hányadot megtestesítő részesedéssel rendelkezik. 

A(z) (személyes) adatok Eladó rendelkezésére bocsátása önkéntes. A Vevő bármikor jogosult az adatkezelésről és a tárolt (személyes) adatairól tájékoztatást kérni. A Vevő bármikor kérheti a(z) (személyes) adatok módosítását. Eladó a Vevő által megadott (személyes) adatok valódiságáért felelősséget nem vállal. 

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (pl. IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezeket az adatokat Eladó kizárólag jogszabályi rendelkezés alapján, indokolt és alátámasztott eset(ek)ben adja át az eljáró hatóság(ok) részére. Az online történő megrendeléshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó böngészője tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Eladó által üzemeltetett weboldalon makrók / cookies (“sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t. 

A személyes adatok kezelése mindenben megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek. Eladó az adatvédelmi elvek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vette az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit. 

 

1. számú melléklet – 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29.§-a

A fogyasztó nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási és felmondási jogát 
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette,hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; 

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; 

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; 

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; 

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követőfelbontása után nem küldhető vissza; 

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; 

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor; 

h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából; 

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében,ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; 

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével; 

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében; 

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés,étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki; 

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett,előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát. 

A fenti h) pontban meghatározott esetben a 20. § szerinti elállási és felmondási jog a fogyasztó által kifejezetten kért szolgáltatásokon és a karbantartás vagy a javítás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatásokra vagy termékekre terjed ki.